Środowiskowy Dom Samopomocy


ŚDS Trzemeszno PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 14 Maj 2010 00:00

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W

TRZEMESZNIE

Ul. Mickiewicza 28

62-240 Trzemeszno

Tel.  61 666 93 06

Tel. kom. 667 707 413

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie przy ulicy Mickiewicza 28 rozpoczął swoją działalność 01.09.2008 r. Od tej pory placówka funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które mają poważne trudności w życiu codziennym i wymagają  pomocy w środowisku rodzinnym lub społecznym.

ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Celem naszych działań jest rozwój indywidualny osób niepełnosprawnych, przygotowanie ich do samodzielnego i w miarę możliwości niezależnego, godnego życia. Staramy się odkrywać i ukazywać społeczeństwu wartości osób niepełnosprawnych, oraz dążyć do przywrócenia właściwego im miejsca w rodzinie i społeczeństwie.

W 2009 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał środki finansowe na dokończenie inwestycji, w ramach których zlikwidowano bariery architektoniczne, wykonano plac manewrowy, plac rekreacyjny, połączenia komunikacyjne miedzy budynkami placówki. Cały teren został ogrodzony oraz usunięto schody w budynku głównym wykonując podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowymi zadaniami działalności ŚDS są:

·         prowadzenie wielokierunkowej terapii odpowiedniej do typu schorzenia uczestnika, jego możliwości oraz zainteresowań,

·         prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej,

·         organizowanie dostępu do kultury, oświaty i rekreacji,

·         szeroko pojęta integracja społeczna,

·         aktywizacja podopiecznych.

 

 

 

 

 

 

„Nie jest naszym zadaniem przybliżanie się do siebie,

tak jak do siebie nie zbliżają się słońce i księżyc albo morze i ziemia.

Naszym celem jest poznać się wzajemnie

oraz widzieć i nauczyć się poważać to, czym jesteśmy:

przeciwieństwem i uzupełnieniem drugiego człowieka.” ( Herman Hesse)

           

            Realizacja planowanych celów odbywa się w ramach codziennych zajęć terapeutycznych w pracowniach, w oparciu o przygotowane przez zespół wspierająco-rehabilitacyjny indywidualne programy terapeutyczne, które są dostosowane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników zajęć.

 

 

PRACOWNIE TERAPEUTYCZNE

 

 

Pracownia rękodzielnicza

 

            Pracownia rękodzielnicza działała według planu rocznego, który opracowuje terapeuta prowadzący. Głównym celem pracy terapeutycznej w pracowni rękodzielniczej jest wyrobienie nawyku aktywnego uczestnictwa we wszystkich proponowanych formach zajęć i podejmowania prób zmierzenia się z własnymi słabościami, ograniczeniami wynikającymi z różnych niepełnosprawności.

Zajęcia terapeutyczne w tej pracowni:

 • mają wpływ na wszechstronny roz­wój,
 • wywołują radość i wiele przeżyć estetycznych,
 • kształtują i wzboga­cają doświadczenie podopiecznych przez wprowadzanie coraz to nowych technik pla­stycznych i ciekawych materiałów,
 • rozładowują napięcie emocjonalne,
 • umożliwiają rozwój wyobraźni plastycznej,
 • przyczyniają się do po­znawania  otaczającego świata.

 

            Osoby biorące udział w terapii wykonują prace różnymi technikami o zróżnicowanym stopniu trudności. Różne formy wyrazu artystycznego podejmowane są podczas prac ze skóry i sznurka, malowania na szkle, szycia ręcznego i maszynowego, pracy z bibułą, wyklejania makaronem, przygotowywania stroików świątecznych, wykonywania i renowacji ram do obrazów.

 

.

.

 

 

 

PRACOWNIA KULINARNA

            Zajęcia prowadzone w pracowni kulinarnej uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych funkcji życiowych. Mają pozytywny wpływ na samopoczucie. Wzmacniają poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości. Uczą zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.

            Działalność tej pracowni umożliwia uczestnikom zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu gospodarstwa domowego. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się ze sposobami przygotowania prostych oraz pracochłonnych,  dań uczą się korzystać z przepisów kulinarnych, zapoznają się z metodami oraz sposobami przechowywania i utrwalania żywności. Duży nacisk podczas  zajęć kładziony jest na wdrożenie podopiecznym zasad higieny w kontakcie z produktami żywnościowymi. Uczestnicy zajęć kulinarnych, sprawują pieczę nad wszystkimi imprezami okolicznościowymi, przygotowując i dbając o zaplecze kulinarne podczas ich trwania. Pracownia kulinarna prowadzi  również trening ekonomiczny, który ma na celu wykształcenie wśród uczestników nawyku umiejętnego planowania listy zakupów na podstawie ułożonego wcześniej jadłospisu.

.

 

 

 

 PRACOWNIA REWALIDACYJNA

 

Podstawowym celem oddziaływań w pracowni rewalidacyjnej jest korygowanie, usprawnianie i dynamizowanie ogólnego rozwoju psychofizycznego uczestników zajęć najbardziej dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Narzędzia, metody i sposoby pracy dostosowane są  do możliwości psychofizycznych i emocjonalnych uczestników. W tej pracowni uczestnicy doskonalą percepcję wzrokową i słuchową na materiale pisanym i mówionym. Równolegle prowadzone są ćwiczenia rozumienia tekstu, czytaniu i pisaniu, ćwiczenia matematyczne. Tematyka zajęć rewalidacyjnych obejmuje: rysunek, wydzierankę i wydrapywankę, malowanie pędzlem lub palcami, lepienie w masie solnej, glinie, plastelinie, modelinie, wycinanie z papieru, wyklejanie,  malowanie farbami witrażowymi na szkle, wykonywanie ozdób i kompozycji świątecznych, wykonywanie prac z resztek różnych materiałów.  Podczas zajęć artystycznych uczestnicy uczą się łączenia kolorów, rozróżniania kształtów, faktur, barw. Poznają rodzaje farb, kredek, mas plastycznych, uczą się je odpowiednio zastosować i wykonać. Powstają prace, które często są wykonywane spontaniczne, podyktowane potrzebą chwili. Pracownia jest miejscem działań twórczych, ale również miejscem spotkań towarzyskich. Tematyka zajęć jest dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników. Cele realizowane w pracowni rewalidacyjnej to podnoszenie sprawności manualnej i ruchowej oraz rozwijanie procesów poznawczych tj. spostrzegania, uwagi, myślenia. Głównym celem jest osiągniecie maksymalnej samodzielności poprzez treningi samoobsługi, higieny osobistej, higieny otoczenia,  jak również zajęcia kulinarne. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach daje możliwość nawiązania nowych kontaktów społecznych, uczy współpracy w grupie.

 

 

 

 

 

 

PRACOWNIA OGRODNICZA

            Pracownia ogrodnicza prowadzi  działania zmierzające do zagospodarowania  i pielęgnacji ogrodu otaczającego placówkę. Tematyka zajęć terapeutycznych w pracowni ogrodniczej jest szeroka i  obejmuje:

 • przygotowanie gleby do uprawy,
 • uprawę warzyw i roślin ozdobnych,
 • zbieranie i segregację nasion,
 • rozmnażanie i sadzenie roślin,
 • zbieranie materiałów przyrodniczych,
 • wykonanie wiązanek i świątecznych ozdób,
 • prace gospodarskie,
 • sadzenie i pielęgnację krzewów i drzew owocowych,
 • obserwację roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku – wycieczki.

            W okresie zimowym działalność w pracowni polega  na wykonywaniu ozdób okolicznościowych, bukietów, kompozycji z suchych roślin, malowaniu na szkle, wyklejaniu makaronem naczyń, butelek itp. Uczestnicy aktywnie borą udział w dekoracji pomieszczeń na różnego rodzaju uroczystości, które odbywają się w placówce.

            Zajęcia ogrodnicze mają na celu: rozwój manualny jednostki poprzez wykonywanie prac ogrodniczych, organizowanie atmosfery w grupie opartej na życzliwości i wzajemnej pomocy, wdrażanie uczestników do poszanowania własnej i cudzej pracy, rozwijanie nowych zainteresowań, poznawanie zasad dobrej współpracy i organizacji pracy podczas zajęć, poszanowanie cudzej własności oraz dbałość o narzędzia ogrodnicze, rozróżnianie podstawowych gatunków drzew i roślin ozdobnych, poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska (zmiana pór roku, sezonowość prac wykonywanych w ogrodnictwie, znajomość podstawowych nazw roślin ochrona środowiska).

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

PRACOWNIA TECHNICZNA 

 

            W  pracowni technicznej wykonuje się wiele różnorodnych prac stolarskich, technicznych oraz naprawczych. Uczestnicy zajęć wykonują szereg  przedmiotów i prac użytkowych, ozdobnych, monterskich oraz renowacyjnych. Wykonane w tej pracowni prace są przekazywane w formie upominków i nagród oraz stanowią ozdobę naszej placówki. Systematyczny udział w zajęciach pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności technicznych.  Zajęcia manualne są  po­trzebne w takim samym stopniu, jak zabawy i inne formy aktywności. Wpływają one ko­rzystnie na  rozwój szeregu umiejętności praktycznych. Przez usprawnianie rąk rozwijane jest myślenie oraz wyobraźnia.

  

 

 

 

 

 

 

PRACOWNIA PORZĄDKOWO-GOSPODARCZA

 

            Pracownia ma na celu rozwijanie zaradności osobistej, zwiększenie aktywności życiowej, kształtowanie i podtrzymywanie umiejętności samoobsługowych. Poprzez wykonywane prace rozwijane są umiejętności wykonywania prac porządkowych w życiu codziennym.  W ramach zajęć tej pracowni przygotowuje się dekoracje sal oraz doskonali się  umiejętność nakrywania do stołów podczas różnych uroczystości okazjonalnych,  sprawność manualną poprzez wykonywanie przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych (poduszki, serwetki, wazony, pudełka, ozdoby i dekoracje sal, obrazy na szkle, płytkach ceramicznych, mozaiki ze skóry, obrazki, kartki i laurki okolicznościowe).        

            Tematyka zajęć  jest częściowo związana z porami roku i obejmuje również naukę i doskonalenie  przygotowania przetworów i zapasów na zimę oraz  zbieranie materiału przyrodniczego do prac plastycznych.        

             Podczas pracy w pracowni gospodarczo-porzadkowej  realizowane są następujące cele terapeutyczne:

 • rozwój zdolności manualnych i zręczności,
 • wyrabianie sprawności  ruchowo-manipulacyjnych i zarad­ności,
 • kształtowanie uzdolnień niezbęd­nych w pracy,
 • wdrażanie uczestników zajęć do poszanowania własnej i cudzej pracy,
 • nauka ładu, porządku, poszanowania  narzędzi, maszyn, surowca,
 • estetyka wykonywanych prac,
 • kształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

 

  

 

 

                            PRACOWNIA FIZJOTERAPEUTYCZNA – REHABILITACJA RUCHOWA

            W zajęciach fizjoterapeutycznych biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć. Głównym celem jest usprawnienie, a także utrzymanie wydolności fizycznej uczestników, poprzez odpowiednie ćwiczenia w zależności od indywidualnych potrzeb. Celem rehabilitacji ruchowej jest zapobieganie schorzeniom m. in. narządu ruchu, układu krążeniowo-oddechowego, likwidowanie skutków chorobowych, rozładowanie napięć psychicznych, podniesienie ogólnej sprawności. W pracy z uczestnikami zajęć stosuje się kinezyterapię obejmującą  lecznicze oddziaływania ruchu w celu zwiększenia jego zakresu w stawach kończyn górnych  i dolnych, tułowia, zwiększenia i utrzymania siły mięśniowej określonej grupy mięśni.

            Prowadzone są ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia antygrawitacyjne, ćwiczenia korekcji postawy, ćwiczenia równowagi, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia  oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne. Podczas zajęć wykorzystywane są sprzęty dostępne na sali rehabilitacyjnej: rower stacjonarny, wioślarz, bieżnia, orbitrack, stepper, materace, drabinki, piłki rehabilitacyjne, kształtki rehabilitacyjne, laski do ćwiczeń, hula-hop, skakanka, trener dłoni, dysk korekcyjny.

            W ramach zajęć organizowane są wyjazdy na basen i do kręgielni, dzięki którym uczestnicy mogą poznać zasady obowiązujące w takich miejscach, oswoić się z wodą, a także poćwiczyć. W okresie letnim organizowane są rekreacyjne wyjazdy nad jezioro na strzeżoną plażę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TERAPIE, TRENINGI ORAZ ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 

OPIEKA MEDYCZNA

 

            Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie mają zapewnioną opiekę pielęgniarską. Mają możliwość uczestnictwa w treningu lekowym, którego celem jest opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego i bezpiecznego przyjmowania leków. Kontrolowane mają ciśnienie tętnicze krwi oraz masę ciała. Prowadzone są treningi higieniczne mające na celu utrwalanie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej oraz uświadomienie potrzeby przestrzegania higieny osobistej. Duża grupa uczestników zajęć regularnie uczestniczy w treningach higienicznych oraz w  pogadankach  dotyczących higieny osobistej i dbania o własne zdrowie.

 

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Celem  konsultacji psychologicznych są:

 • Nabycie zdolności nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów osobistych i stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • Przepracowanie zgłaszanego problemu, praca skoncentrowana na aktualnych problemach, wskazówkach, pomoc w rozpoznaniu możliwości podopiecznych.
 • Wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych uczestników oraz ich potrzeb.
 • Udzielenie wsparcia emocjonalnego, w związku z nasilającymi się okresowo zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi wśród uczestników Domu.

 

 

Pomoc psychologiczna dostosowana jest do potrzeb uczestników zajęć oraz ma na celu to aby uczestnicy mieli możliwość:

 • samodzielnego decydowania o sobie;
 • zdobycia twórczej postawy do pracy;
 • odnalezienia sensu dalszej drogi życiowej;
 • poczucia kierowania swoim rozwojem. 

 

 

Do podstawowych zadań terapii psychologicznej prowadzonej na terenie Domu należą:

 • grupowe zajęcia relaksacyjne z elementami terapii muzyką,
 • rozmowy z rodzicami lub opiekunami o orientacji w środowisku rodzinnym, udzielaniu informacji o uczestniku,  jego funkcjonowaniu i potrzebach,
 • konsultacje z terapeutami i opiekunami w celu ustalenia indywidualnych planów pracy,
 • prowadzenie zajęć z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • prowadzenie rozmów przy przyjęciu uczestników,
 • elementy diagnozy opartej na rysunku postaci,
 • kształcenie umiejętności pozytywnego myślenia, asertywności, poczucia własnej wartości.

 

Pod opieką psychologa odbywają się  zebrania społeczności Domu. Głównymi celami spotkań są: 

 • Dyskusja na temat problemów w relacjach pomiędzy uczestnikami ŚDS.
 • Realizacja potrzeb bezpieczeństwa, wsparcia, akceptacji i zrozumienia.
 • Budowanie wspólnoty - realizacja potrzeb związanych z budowaniem własnej autonomii, osiąganiem umiejętności społecznych, odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Utworzenie grup wsparcia, mających na celu wspieranie się uczestników w przeżywaniu różnych trudności w sytuacjach zadaniowych.

 

 

 TERAPIA PEDAGOGICZNA

           

            Terapia pedagogiczna jest niezbędna w usprawnianiu czynności fizycznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, kompensacji braków, odreagowaniu konfliktów czy też w korekcie niewłaściwych nawyków. Podczas terapii dochodzi do rozładowania wewnętrznych konfliktów, frustracji i napięć o charakterze emocjonalnym. 

            Praca pedagoga  z uczestnikami zajęć  polega na indywidualnych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz na zespołowych zajęciach doskonalących współdziałanie w grupie.   

 

Zajęcia integracyjne oraz treningi spędzania czasu wolnego

            W ramach zajęć integracyjnych i doskonalących umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego prowadzone są gry, zabawy, scenki teatralne, dramowe, praca w grupach na zadany temat, czytanie prasy literatury oraz poezji. Mają one  na celu rozwijanie posiadanych umiejętności w zakresie zachowań prospołecznych oraz naukę zabawy w grupie osób o zróżnicowanej sprawności i ograniczonych możliwościach ruchowych.

Gry i zabawy integracyjne rozwijają:

 • umiejętności przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • kulturę osobistą,
 • swobodę wypowiedzi na zadany temat,
 • pracę w grupach,
 • wiedzę o tradycji i kulturze,
 • poczucie odpowiedzialności za swoje działania,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych,
 • poczucie własnej wartości, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • poszanowanie dla praw współuczestników zajęć,
 • wiedzę o otaczającej rzeczywistości,
 • możliwość rozpoznawania  stanów emocjonalnych innych ludzi, którym nie towarzyszy ekspresja,
 • umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych. 

            Podstawowym i nadrzędnym celem zajęć jest nauka i pełnienie różnorodnych ról społecznych a przez to korzystania ze wszystkich dostępnych dóbr poprawiający tym samym funkcjonowanie i jakość życia osób niepełnosprawnych.

 

 

Zajęcia edukacyjne

            Program zajęć edukacyjnych w zależności od potencjału możliwości uczestników  obejmuje: podtrzymywanie elementarnych umiejętności pisania i czytania, podtrzymywanie elementarnych umiejętności liczenia, orientację w czasie i w przestrzeni uzupełnianie zdobytych wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, kulturze, historii, skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, efektywne współdziałanie w zespole.

 

 

Zajęcia muzyczne

            Zajęcia muzyczne odbywają się w dwóch grupach terapeutycznych zgodnie  z umiejętnościami uczestników zajęć. Zajęcia prowadzone są pod kątem zwiększenia aktywności ruchowej oraz ogólnego umuzykalnienia. Muzyka stosowana jest w celu  osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji, nauki odpoczynku i relaksacji. Zajęcia muzyczne odbywają się systematycznie obejmując swoim programem wszystkich uczestników.

 

 

 

 

SPONSORZY I OFIARODAWCY:

 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO W TRZEMESZNIE

SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH Z SIEDZIBĄ W MIATACH

 DYNEA SPÓŁKA Z O.O.

JERZY BLEJWAS  ORLE MONT-BUD SP. Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA WEGNER

 FUNDACJA RAZEM-NIEZALEŻNI

CZESŁAWA BRZEWIŃSKA

P.U.P.H. „IZOTRANS” SP. Z O. O.

MAJSTER ART. WYPOSAŻENIA WNĘTRZ. KACZYŃSKI ANDRZEJ

TWÓJ MARKET BUDZISŁAW 

 ZA POMOC I WSPARCIE DZIĘKUJEMY !

 

 

 

Zmieniony: Wtorek, 10 Kwiecień 2012 13:17
 
ŚDS ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 03 Luty 2010 12:32

                        OGŁOSZENIE

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie przyjmie od ofiarodawcy wózek inwalidzki w celu umożliwienia udziału w wyjściach i spacerach podopiecznym majacym trudności w chodzeniu.

             Z góry serdecznie dziękujemy.

Zmieniony: Piątek, 12 Luty 2010 11:03
 


Strona współfinansowana ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by ProSysKO